Publikacje, Konferencje, Normalizacja

ZAKŁAD LOTNISKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

Zakład Lotniskowy ITWL w swoim dorobku posiada wiele publikacji naukowych. Zaliczyć do nich należy wydania książkowe, artykuły, publikacje konferencyjne, ekspertyzy, sprawozdania z prowadzonych badań i wiele innych. Zakład opracowuje także dokumenty normatywne dotyczące budowy, remontów i eksploatacji nawierzchni lotniskowych. W zakładzie lotniskowym powstały między innymi poniższe publikacje dotyczące nawierzchni lotniskowych.

Kompleksowa ocena stanu technicznego nawierzchni elementów funkcjonalnych lotnisk w aspekcie bezpieczeństwa lotów

Mariusz Wesołowski

Monografia przedstawia syntezę nowego podejścia do kompleksowej oceny stanu technicznego nawierzchni elementów funkcjonalnych lotnisk (EFL). Wprowadza autorską metodę diagnostyczną, w której teoretyczne elementy statystycznej identyfikacji, klasyfikacji i analizy wielokryterialnej parametrów eksploatacyjnych zastosowano praktycznie w opracowanym modelu wskaźnika stanu nawierzchni lotniskowych APCI (Airfield Pavement Condition Index).

W pracy skoncentrowano się na określeniu kluczowych parametrów eksploatacyjnych sztucznych i naturalnych nawierzchni lotniskowych, od których bezpośrednio zależy bezpieczeństwo lotów. Podstawą pracy są wyniki wieloletnich badań diagnostycznych, które wykonano na rzeczywistych obiektach lotniskowych, oraz będące ich następstwem wnikliwe analizy zmierzonych parametrów eksploatacyjnych. Zakres badań obejmował przeglądy okresowe uszkodzeń i wykonanych napraw powierzchniowych nawierzchni, a także pomiary: ugięć sprężystych do oceny nośności konstrukcji, właściwości przeciwpoślizgowych, obejmujących charakterystykę tarcia i stan tekstury nawierzchni, równości oraz wytrzymałości warstwy przypowierzchniowej na odrywanie.

Opracowana metoda kompleksowej oceny stanu technicznego nawierzchni elementów funkcjonalnych lotnisk w oparciu o wskaźnik stanu nawierzchni lotniskowych APCI stanowi użyteczne i miarodajne wsparcie dla służb lotniskowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo statków powietrznych podczas wykonywania operacji lotniczych.

okadka mwesoowski

ISBN 978-83-61021-98-8

Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2020

Wykresy, rysunki, tabele, format B-5, okładka miękka, s. 276

Betonowe i specjalne nawierzchnie lotniskowe. Teoria i wymiarowanie konstrukcyjne

Piotr Nita, Małgorzata Linek, Mariusz Wesołowski

Monografia dotyczy konstrukcyjnego projektowania warstwowych nawierzchni lotniskowych wykonanych z betonu cementowego, a więc nawierzchni sztywnych oraz nawierzchni specjalnych, które mogą być wykorzystywane w warunkach szczególnych. Niniejsza publikacja jest próbą wzbogacenia i zaakcentowania pewnych zjawisk, które w książce pt. „Betonowe nawierzchnie lotniskowe. Teoria i wymiarowanie konstrukcyjne” z 2005 r. nie mogły być uwzględnione. Decydującym czynnikiem do opracowania tej monografii, mającej charakter podręcznika akademickiego, była potrzeba przedstawienia i unowocześnienia złożonej problematyki z obszaru konstrukcyjnego projektowania układów nawierzchni betonowych i specjalnych.

Książka adresowana jest przede wszystkim do projektantów nawierzchni i studentów wyższych uczelni technicznych. Korzystać z niej również mogą realizatorzy robót oraz służby utrzymania lotnisk cywilnych i wojskowych.

okadka mwesoowski

ISBN 978-83-61021-96-4

Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa 2021

Wykresy, rysunki, tabele, format B-5, okładka twarda, s. 600

DSC00002 m
TransComp
lotniska2
nita
publikacje-(1)
publikacje-(3)
publikacje-(4)
ulc

Kierownik Zakładu Lotniskowego
ppłk dr inż. Krzysztof BLACHA
e-mail: krzysztof.blacha@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
tel.: 261 85 13 24

logo big