Aktualności

ZAKŁAD LOTNISKOWY
INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH

Krzysiek m

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych we współpracy z Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej pod patronatem Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk zorganizował kolejną konferencję z cyklu Zimowa Szkoła Niezawodności. Konferencja odbyła się w dniach 7-13 stycznia 2018 r. Tematykę konferencji stanowiły zagadnienia systemów technicznych dotyczące bardzo szerokiego obszaru zastosowań.

Wśród uczestników obecni byli pracownicy Zakładu Lotniskowego: ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski oraz mjr mgr inż. Krzysztof Blacha. Mjr Blacha wygłosił referat pod tytułem „Wpływ stopnia degradacji betonowych nawierzchni lotniskowych na bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych” autorstwa Mariusza Wesołowskiego, Piotra Barszcza oraz Krzysztofa Blachy.

Zaproponowany przez autorów wskaźnik charakteryzujący stopień degradacji nawierzchni lotniskowych (wykonanych z betonu cementowego) elementów funkcjonalnych lotniska mieści się w granicach od wartości 0 oznaczającej nawierzchnię w stanie idealnym do wartości 100 oznaczającej nawierzchnię niezdatną do dalszej eksploatacji. W oparciu o zweryfikowane parametry charakteryzujące stopień degradacji nawierzchni lotniskowych (wykonanych z betonu cementowego) można prognozować i szacować okres bezpiecznej eksploatacji określonego elementu funkcjonalnego lotniska.

   

ULC 2017W dniu 17.10.2017r. przedstawiciele Zakładu Lotniskowego Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, przeprowadzili szkolenie praktyczne dla pracowników Departamentu Lotnisk Urzędu Lotnictwa Cywilnego nt.: „Utrzymanie infrastruktury lotniskowej (nawierzchni) i nadzór nad bezpieczną jej eksploatacją”, które odbyło się na ternie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin. Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

 • inwentaryzację uszkodzeń i napraw nawierzchni lotniskowych wykonanych z betonu cementowego i betonu asfaltowego,
 • ocenę nośności konstrukcji nawierzchni lotniskowych metodą ACN-PCN według wymagań Załącznika 14 ICAO,
 • ocenę równości nawierzchni lotniskowych według wymagań Załącznika 14 ICAO,
 • ocenę szorstkości nawierzchni lotniskowych według wymagań Załącznika 14 ICAO,
 • ocenę nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych według wymagań Załącznika 14 ICAO,
 • sprawdzenie wytrzymałości na odrywanie warstwy przypowierzchniowej nawierzchni lotniskowej,
 • sprawdzenie makrotekstury nawierzchni lotniskowej,
 • pokaz sprzętu stosowanego do badań i oceny powyższych parametrów sztucznych nawierzchni lotniskowych.

Urząd Lotnictwa Cywilnego jest organem centralnej administracji rządowej właściwym
w sprawach lotnictwa cywilnego.

Szymany 2017

W dniach 23-24.11.2017 r. w Szymanach odbyła się I Konferencja Naukowo – Techniczna „ODPORNOŚĆ INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ LOTNISK UŻYTKU PUBLICZNEGO”. W konferencji czynnie uczestniczyli przedstawiciele Zakładu Lotniskowego ITWL: ppłk dr inż. Mariusz WESOŁOWSKI i dr inż. Adam POŚWIATA.

W trakcie konferencji ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski wygłosił referat na temat:

 • Nawierzchnie lotniskowe, jako element infrastruktury krytycznej w procesie zarządzania bezpieczeństwem lotnisk. Autorzy: ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski i dr inż. Adam Poświata.

PCA 2017Konferencja zorganizowana przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie.
W konferencji czynnie uczestniczyli przedstawiciele Zakładu Lotniskowego ITWL: dr inż. Adam POŚWIATA i ppłk dr inż. Mariusz WESOŁOWSKI.

W trakcie konferencji dr inż. Adam Poświata wygłosił referat na temat:

 • Badania i ocena zgodności infrastruktury specjalnej – drogi szybkiego ruchu i nawierzchnie portów lotniczych. Autorzy: dr inż. Adam Poświata i ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski.
rynia2017

Konferencja zorganizowana przez Departament Infrastruktury Ministerstwa Obrony Narodowej i Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej
w Rynii. W konferencji czynnie uczestniczyli przedstawiciele Zakładu Lotniskowego ITWL: ppłk dr inż. Mariusz WESOŁOWSKI i mjr mgr inż. Krzysztof BLACHA.

Ww. pracownicy wygłosili następujące referaty:

 • Problemy eksploatacji sztucznych i darniowych nawierzchni lotniskowych,referat wygłosił ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski w dniu 24.10.2017r.
 • Badanie nośności nawierzchni darniowych lotnisk i lądowisk w świetle wymagań normy obronnej NO-17-A503:2017, referat wygłosił mjr mgr inż. Krzysztof Blacha w dniu 24.10.2017r.

Kierownik Zakładu Lotniskowego
ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski
e-mail: mariusz.wesolowski@itwl.pl

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
tel.: 261 85 13 24

logo big